Introductie

Het doel van de vereniging ‘Comité De Wand-Pagoden’ is – buiten alle soorten van religieuze, filosofische of politieke verbondenheid – de vertegenwoordiging van de bewoners van de buurt De Wand – Pagoden uitgebreid tot de officiële instanties en de winkel- en culturele verenigingen zowel in België als in het buitenland.

Het doel is het bevorderen van de kwaliteit van het leven in de buurt. Ze geeft zich vier hoofddoelstellingen in verband met de bezorgdheid van de mensen, namelijk:

 • De projecten die het samenleven bevorderen, de ontmoeting, de vergadering, de debatten, de sociale cohesie, de culturele en burgerlijke participatie;
 • Het milieu, in de breedste zin van het woord, en namelijk het onderhoud en de netheid van de ruimte, de deelname aan publieke enquêtes, de bescherming van het erfgoed en de bescherming van de natuur;
 • Deculturele, de sport- en recreatieve animatie met de twee volgende doelen: de bevordering van de  uitwisselingen en het ontstaan van een  wijkgeest;
 • Deveiligheid van personen en goederen, in de breedste zin van het woord en, in het bijzonder, wat de kinderen en het verkeer betreft.

Het is in verband met wat voorafgaat dat het volgende document werd opgesteld.

Het document behandelt de volgende thema’s:

 • Mobiliteit
 • Afvalbeheer
 • Milieu
 • Jeugd
 • Handel
 • Lokale democratie

MOBILITEIT

De wijk De Wand-Pagoden telt een tiental scholen (en kribben). Vandaag stellen de bewoners en de verenigingen van de wijk vast dat er veiligheids- en mobiliteitsproblemen zijn bij de ingang en de uitgang van die gebouwen. Dit steeds terugkerend probleem werd aangesneden in verschillende forums van de buurt. Maar tot nog toe werd daarop geen concreet antwoord gegeven.

 • Wat denkt u concreet te doen voor de veiligheid bij de ingangen en uitgangen van de scholen?
 • Aan welke structurele maatregelen denkt u om de aankomst en het vertrek van de leerlingen op school te vergemakkelijken?
 • Welke preventieve maatregelen bent u van plan te nemen om  de situatie te verbeteren?

Mobiliteit is ook stappen en alternatieven zoals de fiets gebruiken. In een proces van gezondheids- en milieubescherming, vragen de bewoners zich af of het niet echt mogelijk is dit soort mobiliteit te bevorderen.

 • Hebt u een plan voor een fietsverkeer? Zo ja, wanneer en hoe is het of zal het beschikbaar zijn?
 • Hoe bent u van plan het gebruik van het openbaar vervoer en dat van de fiets te bevorderen?
 • Weet u in welke staat de trottoirs en de fietspaden in de buurt verkeren?
 • Welk beleid denkt u uit te stippelen inzake de mobiliteit voor mensen met een handicap?

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN

Hetbuurtcomité ontvangt veel klachten over het gebrek aan netheid in de wijk. Wij weten natuurlijk dat de reinheid de zaak van iedereen is.

Maar wat de bewoners eerst vaststellen is dat sommige illegale stortingen afkomstig zijn van de rand van de wijk.

Het beheer van netheid moet worden uitgebreid tot speeltuinen, groene zones en tramhaltes in de buurt.

 • Welke maatregelen zal u nemen om  deze illegale stortingen te doen stoppen?
 • Hoe denkt u de netheid in de speeltuinen, de tramhaltes en de groene zones te verbeteren?
 • Hoe bent u  van plan de netheid in de De Wandstraat te verbeteren?

MILIEU

In 2017 heeft het buurtcomité de projectie van de film ‘Morgen’ georganiseerd in het Huis van de Creatie van NOH. Deze film heeft de belangstelling van de bewoners voor hun omgeving opgewekt.

Vanaf dat ogenblik hebben de mannen en vrouwen zich gemobiliseerd om  in de wijk te handelen, onder andere door de installatie van een compost in de buurt, door bakken waarin ongelooflijke eetbaren werden geplant en door de organisatie van een markt met lokale en/of biologische producten.

 • Hoe bent u van plan stedelijke landbouwinitiatieven te steunen?
 • Welke synergie bedenkt u  samen met alle actoren van de wijk om  het milieu en de kwaliteit van de lucht te verbeteren?
 • Hoe denkt de energie-effecten in alle gebouwen en huizen van de stad te verminderen?

   JEUGD

Onze buurt is jong. Inderdaad, volgens het wijktoezicht zijn  bijna 2.000 jongeren tussen 0 en 17 jaar geïdentificeerd. Verschillende verenigingen zijn in de buurt aanwezig: chiro, twee scouteenheden, t’Mutske (een jeugdhuis van de stad). Maar alleen kunnen deze structuren niet aan de behoeften van jongeren voldoen. Het gebrek aan sportfaciliteiten in de openbare ruimte van de buurt en de terugkeer naar de Neder-Over-Heembeek en de Heysel-infrastructuur zijn geen relevante oplossingen. Op initiatief van hetbuurtcomité wordt momenteel een aanpak met de VZW Bravvo uitgevoerd om de behoeften van de jongeren te objectiveren.

 • Aan welke steun denkt u voor de bestaande infrastructuur voor de jeugd?
 • Hoe bent u van plan in de behoeften van jongeren in de wijk te voorzien?
 • Tijdens de schoolvakantie  worden activiteiten door de stad georganiseerd. Hoe zult u die activiteiten voor de meeste jonge mensen toegankelijk maken?

LOKALE DEMOCRATIE

Het buurtcomité heeft vaak samengewerkt met Brussel Participatie. Acties worden uitgevoerd in verschillende wijken van de stad en de mensen hebben de mogelijkheid hun standpunt kenbaar te maken.

Wij zijn echter van mening dat het mogelijk is de acties van lokale democratie verder te verbeteren. We zijn dus geïnteresseerd in uw mening over de volgende vragen:

 • Wat is voor u  het participatieve burgerschap?
 • Hoe kunnen de initiatieven en acties van de burgers in hun lokale omgeving op logistieke wijze worden ondersteund?
 • Hoe overweegt u de co-constructie in de organisatie en de werking van district forums?

 HANDEL

Een belangrijk deel van de buurt De Wand- Pagoden is gericht op handel. Die commerciële identiteit werd gebouwd door handelaars met als doel de verkoop van kwaliteitsproducten.

Er is echter een degradatie van het commerciële kwaliteitsaanbod en de diversiteit van voedingsproducten daalt. Ondanks het besluit van de stad in 2006 meer te verlenen aan de ontwikkeling van nieuwe snacks, zien we dat deze verbintenis niet wordt voldaan.

Vanaf 2017 probeert de wekelijkse markt, die samen met de bewoners en de stad werd georganiseerd, een antwoord te geven op het gebrek aan aanbod.

 • Wat zijn voor u de behoeften van een wijk in termen van lokale handel?
 • Welke concrete maatregelen stellen jullie voor om nieuwe handelaars (start-ups) aan te trekken?
 • Welke zijn jullie voorstellen om de commericiële identiteit van de De Wandstraat en omringende straten te versterken?

Mail verstuurd naar de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen, die gekend zijn op datum van 19 september 2018.

In alfabethische volgorde:

cdH – CD&V
Change Brussels
Défi
Ecolo – Groen
MR – Open VLD
NVA
Plan B
PS
PTB-PvdA
Vlaams Belang

Pin It on Pinterest

Share This